Katedra botaniky a genetiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je verejná vysoká škola univerzitného typu so sídlom v Nitre. Predchodcom univerzity bol Pedagogický inštitút zriadený v Nitre v roku 1959. Súčasný názov má univerzita od roku 1996, keď bola Vysoká škola pedagogická v Nitre zákonom č. 324/1996 Z. z. premenovaná na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre. Počtom študentov je UKF šiestou najväčšou univerzitou na Slovensku. Súčasťou univerzity je Fakulta prírodných vied zameraná na výskum v oblasti biológie, chémie, ekológie, fyziky, matematiky a informatiky. V rámci regionálnej spolupráce UKF resp. FPV úzko spolupracuje s významnými vedeckými a pedagogickými inštitúciami, predovšetkým so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, ústavmi SAV a s Fakultnou nemocnicou, Centrom výskumu živočíšnej výroby v Nitre, Centrom výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch, a ostatnými slovenskými univerzitami. Výsledkom týchto aktivít bola ja účasť fakulty na vzniku výskumného centra "AgroBioTech" v partnerstve medzi UKF, SPU v Nitre a ÚGBR SAV v Nitre, ktoré bolo vybudované s podporou Štrukturálnych fondov EÚ (ITMS 26220220180). UKF sa môže prezentovať aj vznikom "Špičkového vedeckého tímu VŠ na Slovensku" na FPV (Regulačné mechanizmy v agrobiológii živočíchov a biomedicíne), menovaného rozhodnutím AK vlády SR z r. 2017.

Súčasťou centra AgroBioTech bol aj vznik Laboratória biológie stresu, ktoré sa zameriava na základný výskum orientovaný na podstatu tolerancie rastlín voči rôznym nepriaznivým faktorom životného prostredia, s možnosťou jeho využitia v bioremediačných programoch. Obsah výskumu sa sústreďuje predovšetkým na analýzu účinkov vybraných kontaminantov (ťažké kovy) na celulárne, biochemické a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia, tiež na analýzu vplyvu vytypovaných stresových faktorov prostredia na mechanizmy rezistencie rastlín voči nim, ako aj štúdium fyziologických, anatomicko-morfologických a molekulárno-biologických anomálií rastlín, postihnutých stresovými abiotickými faktormi prostredia (PR bielkoviny).

Riešitelia:

doc. RNDr. Beáta Piršelová, PhD., koordinácia projektu za spoluriešiteľskú organizáciu FPV UKF, fyziologické analýzy (rastové analýzy, meranie fotosyntetických pigmentov), biochemické analýzy (stanovenie viability buniek, detekcia kyslíkatých radikálov v pletivách), štatistické analýzy

doc. RNDr. Roman Kuna, PhD., štruktúrne a morfologické analýzy pomocou svetelnej a fluorescenčnej mikroskopie, detekcia kyslíkatých radikálov v pletivách

RNDr. Patrik Mészáros, PhD., detekcia zmien v aktivite antioxidačných enzýmov a PR proteínov (glukanáz a chitináz), štatistické analýzy

RNDr. Libuša Lengyelová, PhD., fyziologické analýzy (rastové analýzy, meranie fotosyntetických pigmentov, fluorescencie chlorofylu), mikroskopické analýzy, stanovenie viability buniek

Ing. Ľudmila Galuščáková, PhD., fyziologické analýzy (rastové analýzy, meranie fotosyntetických pigmentov, fluorescencie chlorofylu)

Mgr. Marcel Roszival, detekcia zmien v aktivite antioxidačných enzýmov a PR proteínov (glukanáz a chitináz), optimalizácia podmienok hydroponického a aeroponického pestovania rastlín

Ing. Marcela Žitná, pestovanie biologického materiálu k pokusom, rastové analýzy

Bc. Iveta Kuracinová, podporná technická práca v laboratóriu pri príprave roztokov, realizácii analýz a ich hodnotenia