Katedra biotechnológií, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola zriadená dňa 27. 6. 1997 zákonom NR SR č. 201/1997 Z.z ako vrcholná vzdelávacia a vedecká inštitúcia, poskytujúca výučbu v kresťanskom duchu pri dodržiavaní akademických práv a slobôd. Súčasťou univerzity je Fakulta prírodných vied zameraná na výskum v oblasti chémie, biológie, informatiky a príbuzných prírodných vied vrátane biotechnológií. Fakulta disponuje dostatočným vedeckým potenciálom zameraným na výskumno-vývojové aktivity, ktoré sú riešené aj v predmetom projekte. 

Riešitelia:

RNDr. Michaela Havrlentová, PhD. <zodpovedný riešiteľ> koordinácia projektu, analýza primárnych metabolitov (sacharidy, proteíny, lipidy) v ovse, selekcia vzoriek ovsa na základe analýz a hodnotení, popularizačné aktivity v rámci projektu.

doc. RNDr. Ján Rafay, CSc., zodpovedný za izoláciu a purifikáciu vybraných sekundárnych metabolitov ovsa

RNDr. Daniela Chmelová, PhD., zodpovedná za testy inhibičných aktivít voči lignocelulolytickým enzýmom fytopatogénov

doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD., zodpovedný za izoláciu metabolitov ovsa, testy antibakteriálnej a antifungálnej aktivity

Mgr. Veronika Gregusová, analýzy obsahu beta-D-glukánu, izolácia RNA, cDNA a DNA, analýza expresie génov zapojených do biosyntetickej dráhy beta-D-glukánu

MSc. Richard Hančinský, príprava rastlinných vzoriek a ich homogenizácia, molekulárno-biologické analýzy