Publikácie

V rámci riešenia projektu boli pripravené nasledujúce publikácie

Publikácie v zahraničných karentovaných časopisoch

 1. Legerská, B., Chmelová, D., Ondrejovič, M., Miertuš, S.: The TLC-Bioautography as a tool for rapid enzyme inhibitors detection - A Review. Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2020, 314-315, s. 25-33.
 2. Havrlentová, M., Gregusová,V., Šliková, S., Nemeček, P., Hudcovicová,M., Kuzmová, D. Relationship between the content of beta-D-glucans and infection with Fusarium pathogens in oat (Avena sativa L.) plants. In: Plants - Basel [online]. - ISSN 2223-7747. - Roč.9, č.12 (2020), art. no. 1776 [1-14]. Plný text: https://doi.org/10.3390/plants9121776

Vedecké práce publikované v recenzovaných vedeckých časopisoch v zahraničí

 1. Pecková, V., Legerská, B., Chmelová, D., Horník, M., Ondrejovič, M. Comparison of efficiency for monoazo dye removal by different species of white-rot fungi. International Journal of Environmental Science and Technology. 2021, 18/1, s. 21-32.
 2. Havrlentová, M., Babulicová, M., Koseva Dyulgerova, B., Hendrichová, J., Dimitrova Valcheva, D., Gospodinov Valchev, D., Hašana, R.. Grain quality of spring barley genotypes grown at agro-ecological conditions of the Slovak Republic and the Republic of Bulgaria = Kvalita zrna genotypov jarného jačmeňa pestovaných v agroekologických podmienkach Slovenskej republiky a Bulharskej republiky / - In: Journal of Central European agriculture [online]. - ISSN 1332-9049 - Roč. 21, č. 4 (2020), s. 775-788.DOI: /10.5513/JCEA01/21.4.2980
 3. Havrlentová, M.: Fytoncídy - prírodné antibiotiká. In: Eniologie člověka, eniomedicína, eniopsychologie : časopis o nepoznané vědě. - ISSN 2336-4157. - č.25 (2020), s. 8-11.
 4. Joštiaková, J., Chmelová, D., Ondrejovič, M.: The Solanum tuberosum polyphenol oxidases = Polyfenoloxidázy zo Solanum tuberosum. In: Applied Natural Sciences : A Young Scientists Journal : A Young Scientists Journal / Jozef Sokol, Miroslav Ondrejovič, Daniela Chmelová. - 1. vyd. - Brno : Výzkumný ústav pivovařský a sladařský, 2020. - ISBN 978-80-86576-93-0, s. 101-102 [print].
 5. Gregusová, V., Havrlentová, M., Kuzmová, D., Šliková, D., Nemeček, P.: The effect of beta-D-glucan in oat after artificial infection with Fusarium /  In: Proceedings of the 15th International conference on polysaccharides-glycoscience : 13th - 15th November 2019, Prague, Czech Republic / zost. R. Řápková, recenz. - Prague : Czech Chemical Society, 2019. - ISBN 978-80-88307-04-4. - ISSN 2336-6796. - S. 91-95.

 6. Havrlentová, M., Gregusová, V., Kraic, J..: Functionality of (1-3)-beta-D-glucan in poales /  In: Proceedings of the 15th International conference on polysaccharides-glycoscience : 13th - 15th November 2019, Prague, Czech Republic / zost. R. Řápková, recenz. - Prague : Czech Chemical Society, 2019. - ISBN 978-80-88307-04-4. - ISSN 2336-6796. - S. 32-36.

Vedecké práce publikované v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch v zahraničí

 1. Gregusová V., Havrlentová. M. Možnosti využitia cereálneho (1,3-1,4)-beta-D-glukánu v rôznych odvetviach priemyslu / In: GRANT journal. - ISSN 1805-062X - Roč. 9, č. 2 (2020), s. 89-93. - Zverejnené aj na: MMK 2020, 978-80-87952-33-7, https://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2020.pdf.
 2. Kunstová, J., Legerská, B., Lipničanová, S., Chmelová, D., Ondrejovič, M. The effect of the repeated extraction on laccases produced by the white-rot fungus Pleurotus ostreatus under solid-state cultivation. In: 2020 : Quaere 2020: Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Ročník X. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2020. - ISBN 978-80-87952-32-0, S. 456-462.
 3. Galuščáková, Ľ., Piršelová B., Lengyelová L., 2020 Hodnotenie tolerancie klíčiacich rastlín ovsa siateho na ióny kadmia, MMK 2020 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, 14.-16. december 2020, strany:1265-1268. ISBN 978-80-87952-33-7
 4. Lengyelová, L., Piršelová B., Galuščáková, Ľ., 2020 Vplyv dusičnanov na akumuláciu kadmia a aktivitu nitrátreduktázy v koreňoch kukurice siatej (Zea mays cv. MvNK 333), MMK 2020 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, 14.-16. december 2020, strany:1260-1264. ISBN 978-80-87952-33-7
 5. Mészáros, P., Roszival M., Galuščáková Ľ., Lengyelová L., Kuna R., Piršelová, B., 2020 Vplyv kadmia na vybrané základné ukazovatele rastlinného stresu v dvoch hybridoch slnečnice ročnej MMK 2020 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY, 14.-16. december 2020, strany: 1288-1292. ISBN 978-80-87952-33-7
 6. Gregusová, V., Havrlentová, M., 2020 Možnosti využitia cereálneho (1-3;1-4)-β-d-glukánu v rôznych odvetviach priemyslu, MMK 2020 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY, 14.-16. december 2020, strany: 1279 -1287. ISBN 978-80-87952-33-7

Vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch v SR

 1. Kovácsová, B., Havrlentová, M. Vplyv fuzariózy na primárne metabolity ovsa siateho. In: Aplikované prírodné vedy 2020 [CD-ROM] : zborník prác : Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia / M. Valica. - Trnava : UCM, 2020. - ISBN 978-80-572-0094-9. - s. 41-47.
 2. Gregusová, V., Havrlentová, V. Direct comparison of (1,3 -1,4)-ß-D-glucan content in wild and cultivated oat /. - In: Aplikované prírodné vedy 2020 [CD-ROM] : zborník prác : Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia / M. Valica. - Trnava : UCM, 2020. - ISBN 978-80-572-0094-9. - s. 113-118.
 3. Kubová, V.: Fyziologické a biochemické aspekty tolerancie ovsa siateho (Avena sativa L., cv. Vaclav) na ióny kadmia, ŠVK 2020 : zborník recenzovaných príspevkov, s. 10-13. Študentská vedecká konferencia 2020 Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici a Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, 14.-16.december 2020, Zborník recenzovaných príspevkov, s. 10-13, ISBN 978-80-557-1733-3
 4. Bublavá, P. : Vplyv kadmia na morfologické a fyziologické charakteristiky rastlín ovsa, ŠVK 2020 zborník recenzovaných príspevkov, s.20-26. Študentská vedecká konferencia 2020 Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici a Fakulty prírodných vied UKF v Nitre Zborník recenzovaných príspevkov, s. 20-26, ISBN 978-80-557-1733-3
 5. Kubová, V., Bublavá, P., Piršelová, B., Kuna, R., Boleček, P., Mészáros, P.: Vplyv arzénu na rast a vybrané fyziologické charakteristiky ovsa siateho (Avena sativa cv. Václav), Preveda, Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 (abstrakt) , číslo 1929, https://www.preveda.sk/conference/viewer_abstract/id=1929/