Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v Nitre

Od 1. 1. 2014 sa Výskumný ústav rastlinnej výroby (ďalej NPPC - VÚRV) Piešťany rozhodnutím MPRV SR č. 4818 / 2013-250 zo dňa 26. 11. 2013 stal súčasťou štátnej príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. Súčasťou NPPC - VÚRV sú Experimentálne pracoviská Borovce, a Výzkumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš a Vígľaš. NPPC - VÚRV je v oblasti technologického výskumu zameraný na výskum faktorov podmieňujúcich a ovplyvňujúcich kvalitu a kvantitu výnosu hlavných poľných plodín a na udržateľné zlepšovanie a optimalizáciu pestovateľských systémov a technológií v rastlinnej výrobe, vrátane alternatívnych a ekologických foriem. V oblasti geneticko-šľachtiteľského výskumu sa zameriava na analýzu genotypov a fenotypov rastlín a ich patogénov, vzťahy medzi nimi a tvorbu nových biologických materiálov so zlepšenými vlastnosťami využitím progresívnych metód a biotechnológií. Zabezpečuje a v podmienkach SR koordinuje zhromažďovanie, štúdium, ochranu a využitie genofondu rastlín pre poľnohospodárstvo a výživu v rámci príslušného Národného programu a zabezpečuje činnosť Génovej banky SR vybudovanej na NPPC - VÚRV. Ústav sa podieľa na  riešení národných, európskych, ale i svetových výskumných programov a projektov. NPPC - VÚRV disponuje zamestnancami s vysokou odbornosťou.  


Riešitelia:

Ing. Katarína Bojnanská, hodnotenie úrovne odolnosti genotypov ovsa voči vybraným fytopatogénom v poľných aj laboratórnych podmienkach, príprava rastlinného materiálu v laboratórnych podmienkach a jeho umelá infekcia

Ing. Jozef Gubiš, PhD., antifugálne analýzy vybraných metabolitov ovsa v podmienkach in vitro

Ing. Peter Hozlár PhD., predselekcia genotypov ovsa: odrôd, pôvodných druhov, variet a šľachtiteľských línií a príprava rastlinného materiálu pre následné analýzy, realizácia poľných pokusov a hodnotenie rastlinných materiálov v poľných podmienkach