Kontakty

Kontaktný e-mail pre ďalšie informácie o projekte: info@patoglena.sk

RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
Katedra biotechnológií

Fakulta prírodných vied
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2
917 01  Trnava
Slovenská republika
Telefón: 0948 029 435
e-mail: michaela.havrlentova@ucm.sk


Ing. Jozef Gubiš, PhD.
Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Bratislavská cesta 122
921 68  Piešťany
Slovenská republika
Telefón: 033 794 72 88
e-mail: jozef.gubis@nppc.sk


doc. RNDr. Beáta Piršelová, PhD.
Katedra botaniky a genetiky
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Nábrežie mládeže 91
949 74 Nitra
Slovenská republika
Telefón: 037 640 85 76
e-mail: bpirselova@ukf.sk